เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการกองคลัง นายพรรษวัชร  อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่  นางสาวสุวิมล  แมตสอง  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นางสาวปิยะดา  ปุรัษกาญจน์ นายสกล  ไพฉลาด และนายชุมพล  สุขีภาค ร่วมเดินทางดูงานโครงการก่อสร้าง และเยี่ยมชม ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอเมือง และ ดูงานโครงการก่อสร้างอาคารหอพักและหอประชุม ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด โดยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมให้การต้อนรับ

การอบรม smart classroom
ประชุมคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต