วันที่ 10-11 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม smart classroom ให้แก่คณาจารย์ศูนย์ฯตรังและนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รมป.2) ณ ห้องDT 23 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : สอนแบบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่แนวคิดใหม่ของการวิจัยชั้นเรียน
โครงการก่อสร้าง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง