ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : สอนแบบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่แนวคิดใหม่ของการวิจัยชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมพัฒนาตนตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการจำเป็นของผู้เรียนแต่ละคน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บรรดล สุขปิติ  และ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล มาเป็นวิทยากร บรรยาย ฝึกปฏิบัติ (Workshop) และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จัดขึ้นวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงสีข้าวสวนดุสิต  จำกัด  จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพรุ่นที่ ๒  
การอบรม smart classroom