โครงการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ STEM กับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (รมป.2) โดยเป็นกิจกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาตามโครงการ รมป.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และศูนย์การศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง (ที่แห่งใหม่)

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. จัดอบรม Cross Cultural Management และ บทบาทของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0
โรงสีข้าวสวนดุสิต  จำกัด  จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพรุ่นที่ ๒