หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 ในการนี้ ได้มีการอบรมนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำงานให้กับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย์พัฒนา    ทุนมนุษย์

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางวัฒนธรรมสวนดุสิตของสาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. จัดอบรม Cross Cultural Management และ บทบาทของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0