วันที่ 15 มีนาคม 2560 อ.ธนะวิทย์ เพียรดี และ อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางวัฒนธรรมสวนดุสิตของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง กิจกรรมที่ 2 การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรรมราช และหมู่บ้านท่องเที่ยวคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรม “การอบรมเทคนิค  Augmented Reality ขั้นพื้นฐาน"
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มสด. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง