หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “การอบรมเทคนิค  Augmented Reality ขั้นพื้นฐาน”  ภายใต้ โครงการ เสริมสร้างทักษะความรู้เชิงวิชาการในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่า IT SDU 56 มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่รุ่นน้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 11304 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแกน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางวัฒนธรรมสวนดุสิตของสาขาวิชาการท่องเที่ยว