ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแกนร่วมกับคณะทำงานก่อตั้ง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)