ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุลมี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน การดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ และศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้อง Conference Room 3 สำนักวิทยบริการฯ วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560  

สาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารการตลาดออนไลน์