คลิ๊ก ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัคร

อบรม HIV
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการ “การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ( Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา”