ดร.ยุธยา  อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง KM 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2  โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยผู้ประสานงานด้านการวิจัยจากคณะและศูนย์การศึกษาต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต”
พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเชิงวิชาชีพเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม และเตรียมพร้อมการเป็นผู้ประกอบการหลังสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1