วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น.ศูนย์ฯลำปางจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอกรอบการดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561-2564 และการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ณ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง