วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-13.00 และ 15.00-18.00 น. อ.ศิริกร โรจนศักดิ์ และ อ.รัตนา กลิ่นจุ้ย อาจารย์ระจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง อบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ บัตรสีชมพู รุ่น 8 ณ โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คิด