วันที่ 1 เมษายน 2560 อาจารย์ชนิสรา ใจชัยภูมิ และอาจารย์ประวิชญา แข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง