หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงแรมสวนดุสิต เพลส สำนักกิจการพิเศษ จัดการบรรยายเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยคุณประเสริฐ ขอมธิดา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมสวนดุสิต เพลส ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ห้องกาหลาโรงแรมสวนดุสิต เพลส