ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://entrance.dusit.ac.th/admissions60/

ขอเชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best Hotelier
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเรียนเชิญ อาจารย์/นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักวิจัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐