ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://entrance.dusit.ac.th/admissions60/

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเรียนเชิญ อาจารย์/นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักวิจัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐