หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม : The Best Hotelier เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพของนักศึกษา ต่อยอดทักษะจากประสบการณ์ในสายงานอาชีพที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในการสร้างสรรค์ผลงาน แข่งขันทักษะวิชาการ สร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 2445770 1