ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกอดงทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 4(12)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2560 , รายงานการชำระหนี้เงินกู้เดือนมีนาคม และเมษายน 2560 ของโครงการโรงสีข้าว , รายงานผลการนำเงินไปลงทุน , ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุน และการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ณ ห้องประชุม KM ห้อง 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560