ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Guilin University of Electronic Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน     เพื่อพูดคุยและหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   ในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาจีน ทั้งนี้ร่วมด้วย Prof. Dr.Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน     วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 เมษายน 2560