โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานวิจัย ครัวไทยสู่ตลาดโลก โครงการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรม ในกิจกรรมที่ 2 การปรุงอาหารโดยใช้เทคนิค Modern chef รุ่น 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.หทัยรัตน์  ริมคิรี และ ผศ.ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยายเรื่องหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 09.00-16.00 น. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560