โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานวิจัย ครัวไทยสู่ตลาดโลก โครงการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรม ในกิจกรรมที่ 2 การปรุงอาหารโดยใช้เทคนิค Modern chef รุ่น2  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชนม์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง การประเมินคุณภาพประสาทสัมผัสสำหรับเชฟ (Sensory for Chefs)  ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 09.00-16.00 น. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560