วันที่ 20 เมษายน 2560 อาจารย์อินทิรา ไพรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมด้วยอาจารย์เจนจิรา หวั่งหลี และอาจารย์นวลรัตน์ วัฒนา ได้จัดกิจกรรมศึกษาดุงานในรายวิชาการจัดการการปฎิบัติการ โดยได้ให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ในรายวิชาเข้าดูงาน กระบวนการผลิตสินค้า ณ บริษัท แปลนด์ครีเอชั่น จังหวัดตรัง