ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 53 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 201 และ 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต