คลิ๊ป: กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ “ผ้าพื้นถิ่น สุพรรณบุรี แนวทางการพัฒนา จากภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยว”
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ