ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(4)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงานบุคคลโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ การปรับแผนรายได้-ค่าใช้จ่าย ของดครงการอาหารกลางวัน 1(ครัวงสวนดุสิต) รายงานผลการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ  ประจำไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2560 ฯลฯ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 26 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน