สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 หัวข้อ สร้างผลงานให้สร้างสรรค์ เรียนให้สนุก ในยุค Thailand 4.0โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่าวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุมเสวณาวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 เมษายน 2560