สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (อาคารเดิม) วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. โดย ผศ.ดร.พิทักษ์. จันทร์เจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานการประชุม

 

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "คืนความใสด้วยน้ำใจ"
การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 17(25)/2560