นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีที่ 1 ได้จัดทำโครงการ”คืนความใสด้วยน้ำใจ” ณ สถานพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนห้วยขวาง ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ภายในโครงการได้จัดกิจกรรมแสดงละครเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำและจัดกิจกรรมนันทนาการและตอบคำถาม โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยศาสตร์  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมกิจกรรม"สวนดุสิต จิตสาธารณะ"
สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560