เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมกิจกรรม”สวนดุสิต จิตสาธารณะ” ณ วัดเขาพระยอด และเดินทางเยี่ยมชมอาคารหอประชุม อาคารหอพัก ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่  4/2560
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "คืนความใสด้วยน้ำใจ"