อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม คณะทำงาน โครงการสัมมนาวิชาการ “ผ้าพื้นถิ่นสุพรรณบุรี แนวทางการพัฒนาจากภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยว” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยมอาคารสวนแก้ว 2 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น.