สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม ครั้งที่ 1 The Best Hotelier 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันทักษะของนักศึกษา เช่น การแข่งขัน Energetic Swimming การปูเตียงและการตกแต่งเตียง การจัดโต๊ะรับประทานอาหารแบบตะวันตก การผสมเครื่องดื่ม แผนธุรกิจและบูธนำเสนอผลงาน และ Hotel Multi Skill ทั้งนี้ยังมีการแสดงของนักศึกษา และบูธรับสมัครงานจากธุรกิจโรงแรม โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมทุกชั้นปีเข้าร่วม วันที่ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)