ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ครั้งที่ 1(1)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สรุปผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 เฉพาะผู้ที่สมัครสอบและเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 34 คน (สอบผ่าน, สอบผ่านเฉพาะภาษาอังกฤษ และสอบไม่ผ่าน), กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560, สรุปจำนวนผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560, แนวทางการดำเนินงาน โครงการอบรม “ติวสรุปก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน) ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา” ประจำปี 2559 ฯลฯ ณ ห้องประชุม KM อาคาร 1 ชั้น 2 วันที่ 27 เมษายน  2560