มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)  โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานหลักสูตร, คณาจารย์, ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และผู้อำนวยการกองต่างๆ ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม  อาคารสวนแก้ว 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 15.30-16.00 น.