ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีด้วยกิจกรรม Active learning  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่าง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุถสิต โดยมีการผสมผสานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น การแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเกมต่าง ๆ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)