เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2560 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้อง convention center ชั้น 4 อาคาร convention center โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่ดังกล่าว 

 

มสด.ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(11)/2560