สวนดุสิตโพล และศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ความร่วมมือกับ นางสาว ลอเรน เอเวอรี นักศึกษาปริญญาโท จาก University of Leeds ประเทศอังกฤษ จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง ระบบขนส่งและการเดินทางของคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสถานทูตไทยในอังกฤษ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกราฟฟิกไซด์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

กิจกรรม "U POWER ดิจิแก๊งค์ป่วนมอ" โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1
มสด.ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2560