ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ สภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับทราบข้อมูลจากบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยการสื่อสารผ่านสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมี ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560 (สัญจร)โดยมีวาระการประชุม (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปี ..2559-2560 สืบเนื่องความคืบหน้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย และการติดตามงานสภาคณาจารย์และพนักงาน โครงการวิจัยเพื่อความอยู่ดี-มีสุข ของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ในการนี้ได้มีการนำเสนอสวัสดิการสิทธิประโยชน์การประกันกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยโดยผู้แทนบริษัท โดยในครั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมสังเกตการณ์ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมนำชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกด้วย ห้องประชุมขจร ชั้น 5 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (ภาพ/ ข่าว:พศิน

ศูนย์ฯลำปางจัดโครงการ "การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการวิจัย"
ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2560