ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประเทศอินเดีย-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา