เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาสวนดุสิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร"