ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๖๐
มรภ.พิบูลสงคราม ศึกษาดูงานโรงแรมสวนดุสิต เพลส