ประกาศราคากลาง เรื่อง  บำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office) เป็นระยะเวลา ๔ เดือน โดยวิธีตกลงราคา

โครงการพัฒนาการสอนปฏิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ ในช่วงชั้นที่ 3 - 4
ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิต และสั่งจองชุดครุย (รอบ 2) ประจำปี 2558 – 2559