ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผลของคณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศราคากลาง เรื่อง บำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office) เป็นระยะเวลา ๔ เดือน โดยวิธีตกลงราคา