รายชื่อสมาชิกที่ครบกำหนด 5 ปี กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดสอน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การค้นหาประเด็นวิจัย และพัฒนาโครงร่างการวิจัย (proposal) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย