ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาล และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยนักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน