ประกาศราคากลาง เรื่อง   จัดซื้อลิขสิทธิ์และขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีพิเศษ

สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์ฯตรัง เปิดรับสมัครบบุคลากร