เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วย อาจารย์พรพิมล นามวงศ์ อาจารย์กรกนก มักการุณ และอาจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ในหัวข้อ “กิจกรรมไม่ไกลเกินฝัน” แก่ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครแกนนำ ทู บี นัมเบอร์ วัน (TO BE NUMBER ONE) ทั้งหมด จำนวน 35 คน (แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 25 คน และหญิง 10 คน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในเรือนจำสุพรรณบุรี ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการอบรมมีการบรรยายให้รู้เท่าทันยาเสพติด โทษของยาเสพติด ภัยต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ สาเหตุการเสพติด การป้องกัน สร้างอุดมการต้านภัยยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด และทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด รวมถึงกิจกรรมตั้งปณิธานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีว่าข้าพเจ้าจะประพฤติตนและป้องกันตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยบรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน และได้รับความรู้ มีทักษะและจิตสำนึกที่ดีในการเป็นแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ เรือนจำสุพรรณบุรี 

คณะครุศาสตร์จัดโครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย
มสด.จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 2/2560