วันที่ 16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program โดยในวันนี้มีจัดการเรียนการสอน 2 รายวิชา ได้แก่ ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. เรียนในเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย และเรื่อง การศึกษาไทย 4.0 โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน ในเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์นครนายก 

ศูนย์ฯลำปางได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ SDU Research Consortium
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมนาครั้งที่ 1 ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หัวข้อเรื่อง “แผนการจัดประสบการณ์เชิงปฏิบัติการ”