วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ SDU Research Consortium กลุ่มสาขาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมทั้งดร.วันชาติ นภาศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำเสนอถึงกระบวนการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ประธานสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำเสนอในประเด็นสุดท้าย คือ Shared and show งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยนักวิจัยมืออาชีพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยกับชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์และมประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง 

ศูนย์ฯลำปางจัดเวทีเสวนากิจกรรมโครงการ SDU Research Consortium “กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program