วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์ฯลำปางจัดกิจกรรมโครงการ SDU Research Consortium “กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” บรรยายให้ความรู้ รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกำหนดประเด็นและปัญหาวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชุมชน นำโดย ดร.วันชาติ นภาศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา โดยผู้เข้าร่วมมีทั้งนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนางานวิจัย พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากดร.ยุธยา อยู่เย็น ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวชี้แจงที่มาของโครงการฯโดยดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ กรอบการดำเนินงานรูปแบบการพัฒนาวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ  อินทราเซรามิค ลำปาง 

กองกฎหมาย ม.สวนดุสิตประชุมชี้แจงการทำสัญญาจ้างให้กับบุคลากรศูนย์ฯลำปาง
ศูนย์ฯลำปางได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ SDU Research Consortium