วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์ฯลำปางเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัยและและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในการจัดทำสัญญาจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ นำโดยกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง 

ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมระดมความคิดเห็น(Focus Group) ประเด็น“ความวิตกกังวลต่อการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร” และ “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย”
ศูนย์ฯลำปางจัดเวทีเสวนากิจกรรมโครงการ SDU Research Consortium “กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”